Category: Νέα 0

Κέρδισε ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου ALUMIL αξίας €10.000

Τ’αυτίσου στον Δίεση 101,1 και στην εκπομπή με τον Παντελή Παναγιώτου καθημερινά 10:00-13:00 και μάθε πώς θα διεκδικήσεις ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου αξίας μέχρι €10.000 από την εταιρία ALUMIL.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να απαντήσεις σε 4️ απλές ερωτήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα των ενεργειακών κουφωμάτων και τη σημασία της ανακύκλωσης του αλουμινίου.

Κέρδισε ενεργειακά κουφώματα ALUMIL και εξοικονόμησε ενέργεια για μια ζωή!

Μπείτε στην κλήρωση ΕΔΩ

Η Κλήρωση θα γίνει ζωντανά στην εκπομπή του Παντελή Παναγιώτου την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι!

Όροι & Προϋποθέσεις:
Η ανώνυμη εταιρία «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΑΛΟΥΜΥΛ») διοργανώνει διαγωνισμό με έπαθλο συστήματα αλουμινίου αξίας 10.000 ευρώ (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και  προϋποθέσεις.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής υπό την μορφή ερωτηματολογίου (εφεξής «Quiz») βάσει του οποίου επιδιώκεται η εξοικείωση των καταναλωτών με τα συστήματα αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ και η ενημέρωσή τους για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω των συστημάτων αυτών. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει κατά το χρονικό διάστημα από 20/6/2022 έως 12/9/2022.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν σε Κύπρο, είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα κατά τον χρόνο συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο υπ’ αρ. 2.2. όρο.
2.2. Δεν δικαιούνται να λάβουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην ΑΛΟΥΜΥΛ ή σε οποιαδήποτε θυγατρική της καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους.  

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, έκαστος συμμετέχων απαιτείται να επισκεφτεί κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 τον ιστότοπο https://www.alumil.com/cyprus/contest και α) να απαντήσει στις ερωτήσεις του Quiz και β) να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία στην φόρμα συμμετοχής. 

3.2. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να απαντήσει μία (1) φορά το Quiz για να συμμετέχει στην κλήρωση. Η ορθότητα δε των απαντήσεων στο Quiz δεν επηρεάζει την συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο επίτευξης του αντικειμένου του Διαγωνισμού οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις του Quiz θα εμφανίζονται πάντα μετά την υποβολή έκαστης συμμετοχής. 
3.3. Μετά την υποβολή της συμμετοχής του, έκαστος συμμετέχων μπορεί να αναδημοσιοποιήσει τον σύνδεσμο του Διαγωνισμού είτε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είτε με email. 

3.4.  Ο συμμετέχων παρέχει χωρίς αντάλλαγμα την συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στην ΑΛΟΥΜΥΛ για την προβολή του διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά σε ιστοσελίδα της ΑΛΟΥΜΥΛ ή/και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών)  ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Instagram, You Tube κτλ.).  

3.5. Οι παρόντες όροι, στο σύνολό τους, ορίζουν την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι επίσης αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο ειδικό tab στην https://www.alumil.com/cyprus/contest του Διαδικτυακού Τόπου.

3.6. H ΑΛΟΥΜΥΛ δεν φέρει καμία ευθύνη για δόλιες ενέργειες των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

4. ΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ
4.1. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της πλατφόρμας woobox (https://woobox.com/) προκειμένου να προκύψει ένας (1) νικητής. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην κλήρωση είναι η απάντηση στο Quiz. Αυξημένες πιθανότητες νίκης έχουν όσοι αναδημοσίευσαν τον σύνδεσμο συμμετοχής σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ως εκ τούτου κινητοποίησαν και άλλα άτομα να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. 
4.2. Το Έπαθλο του νικητή θα είναι συστήματα αλουμινίου αξίας 10.000 ευρώ τα οποία θα τοποθετηθούν από συνεργάτη της ΑΛΟΥΜΥΛ. 
4.3. Ο νικητής θα ενημερωθεί άμεσα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και, περαιτέρω, θα του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή που θα επικοινωνήσει μαζί του για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων στον χώρο που ο νικητής θα υποδείξει. Στην περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης από τον νικητή στην γραπτή επικοινωνία ή στις τηλεφωνικές κλήσεις από μέρους της ΑΛΟΥΜΥΛ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, το Έπαθλο τίθεται στην ευχέρεια της ΑΛΟΥΜΥΛ, είτε για την ανάκληση είτε για την αναδιανομή του. Η κατακύρωση του Επάθλου στον νικητή, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτόν, του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ταυτοπροσωπία. Σε αντίθετη περίπτωση, το Έπαθλο τίθεται στην ευχέρεια της ΑΛΟΥΜΥΛ, είτε για την ανάκληση είτε για την αναδιανομή τους.
Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή την κλήρωση, τότε η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και το Έπαθλο του Διαγωνισμού θα τίθενται στην ευχέρεια της ΑΛΟΥΜΥΛ, είτε για την ανάκληση είτε για την αναδιανομή του. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων της ΑΛΟΥΜΥΛ και την παράδοση του Επάθλου, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την διαδικασία διατήρησης και διαγραφής της ΑΛΟΥΜΥΛ.
4.4. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή επικαιροποίηση των στοιχείων του.
4.5. Ο νικητής μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληρούν αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Όρων,
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητής εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους, και 
(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.
4.6. Το Έπαθλο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται ούτε αντικαθίσταται με άλλο. 
4.7. Η ΑΛΟΥΜΥΛ δεν θα κατασκευάσει ούτε εγκαταστήσει τα συστήματα αλουμινίου. Ως εκ τούτου η ΑΛΟΥΜΥΛ δεν φέρει καμία ευθύνη για την πλήρη και προσήκουσα παράδοση και εγκατάσταση των συστημάτων. 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
H ΑΛΟΥΜΥΛ σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν.125(Ι)/2018), τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. H ΑΛΟΥΜΥΛ συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο, email και διεύθυνση μόνο του νικητή, για να επικοινωνήσει μαζί τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για μία περίοδο ενός (1) έτους από την λήξη του Διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η ΑΛΟΥΜΥΛ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΛΟΥΜΥΛ στο σύνδεσμο: 
https://www.alumil.com/cyprus/footer/links/privacy-policy

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
6.1. H ΑΛΟΥΜΥΛ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να αναστείλει ή και να διακόψει, οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, για όσο διάστημα κρίνει αναγκαίο, οι δε Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία αξίωση εναντίον της.
6.2. Η ΑΛΟΥΜΥΛ δύναται ανά τακτά διαστήματα να αλλάζει τους Όρους του Διαγωνισμού με μόνη υποχρέωσή της να κοινοποιεί τις αλλαγές σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της.

Share this post